database is locked Download eBook നാലുകെട്ട് | Naalukettu By M.T. Vasudevan Nair

നാലുകെട്ട് | Naalukettu by M.T. Vasudevan Nair Online

നാലുകെട്ട് | Naalukettu
Title : നാലുകെട്ട് | Naalukettu
Author :
Rating :
ISBN : 9788122613179
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 204

അപപുണണിയുടെ യാതരകളാണ നാലുകെടട. കുടുംബവും ആചാരങങളും ജീവിതതതിനറെ നെടുങകൻ കാരാഗരഹങങളും വയകതിയെ ആഹരികകുനനതിന നാകകു നീടടി ആഞഞടുകകുനന കാലസനധികളിലൂടെ അപപുണണി മുനനേറുമപോൾ കേരളതതിനറെ എഴുതപപെടാതത ചരിതരവും തുടുതതുണരുനനു. നോവൽ ഏററവും സതയസനധമായ സാമൂഹികചരിതരമാവുനനതിനറെ ഒരുദാഹരണമാണ നാലുകെടട. പരകാശമാനമായ ജീവിതതതിനടിയിൽ നിഴലുകളുടെ ഒരു അദൃശയവാഴചയുണടെനന വായനകകാരെ അറിയികകുനന മലയാളതതിനറെ അഭിമാഅപ്പുണ്ണിയുടെ യാത്രകളാണ് നാലുകെട്ട്. കുടുംബവും ആചാരങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ നെടുങ്കൻ കാരാഗ്രഹങ്ങളും വ്യക്തിയെ ആഹരിക്കുന്നതിന് നാക്കു നീട്ടി ആഞ്ഞടുക്കുന്ന കാലസന്ധികളിലൂടെ അപ്പുണ്ണി മുന്നേറുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ എഴുതപ്പെടാത്ത ചരിത്രവും തുടുത്തുണരുന്നു. നോവൽ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ സാമൂഹികചരിത്രമാവുന്നതിന്റെ ഒരുദാഹരണമാണ് നാലുകെട്ട്. പ്രകാശമാനമായ ജീവിതത്തിനടിയിൽ നിഴലുകളുടെ ഒരു അദൃശ്യവാഴ്ചയുണ്ടെന്ന് വായനക്കാരെ അറിയിക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ രചന.


നാലുകെട്ട് | Naalukettu Reviews

 • Shine Sebastian

  At first I hated the protagonist and thought he is selfish and cruel. But after finishing it, I realize he is not as bad a person as I thought at first. The true devil was the society. This book demontrates perfectly the injustice and the so called 'right' and 'wrong' mentality of the society that always make human lives miserable and suffocating.

 • Krishnakumar

  എന്‍റെ വായനാക്കമ്പത്തിന് തുടക്കമിട്ട നോവല്‍.നാലാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ വായിച്ച നാലുകെട്ടിലൂടെയാണ് ഞാന്‍ യഥാര്‍ത്ഥ വായനയെ അറിഞ്ഞത്. അന്ന് ഒരു മഴക്കാലത്ത് ചിമ്മിനിവിളക്കു മറിഞ് [...]

 • Jaise Joseph

  വായിക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്ന ഒരു നോവൽ. കൂടുകാരന്റെ കൈയിൽ ഇത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ തട്ടിപറിക്കുക തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നു തന്നെ പറയാം. ഗ്രാമവും പഴമയും എന്നും മനസ്സിൽ [...]

 • Jaseena AL

  Naalukettu is a veritable depiction of the matriarchal social order of Kerala's Nair community in its final gasp for life. The hero Appunni is a scion of a once rich and powerful family. Appunni is the son of a woman who married a man of her own choices and who did not marry the man whom her Karnavar suggested. So she has to leave the family with her son and Appunni grows up without a father and away from the prestige and protection of the matrilineal home to which he belongs. The novel captures [...]

 • Akshay Joy

  ശ്രേഷ്ടമയതെന്തും അവസാനത്തേക്ക് വെക്കുക അല്ലേൽ അത് കിട്ടാൻ അവസരം ഇല്ലാതിരിക്കുക അതാണ് നാലുകെട്ട് എന്നാ നോവലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു വര്ഷത്തോളം ഞാൻ ഈ നോവല കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാ [...]

 • Hrishi Kesav

  ഓരോ വരി വായിക്കുമ്പോഴും ഓരോ പിടി മഞ്ഞു മനസ്സില് വാരിയിടുന്ന പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യമായി 1958-ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ കൃതി ഇന്നും ഇത്ര പ്രചാരത്തിൽ ഉള്ളതിൽ ഒട്ടും അല്ബുതപെടാനില്ല.കുന [...]

 • Sarath Krishnan

  I read this novel during my childhood days. I can still remember the day I read this novel. I was in my relatives' house and bored to death without doing anything. Then, I found one book in my cousin's book shelf, an old copy of Naalukettu by M.T. After reading first few pages of the book, I got irritated and throw away. But later, I found that I have nothing else to do and whenever I cross the shelf, I felt as if this book is calling me. Then, I again took the book and started reading. I found [...]

 • Visakh Sakthidharan

  the depth of the character is much more than any other i have read before stirring and painful at times

 • Vishnu

  Oru valluvanadan kadha

 • Vivek sivadas

  a good read Can't lie,this is the first Malayalam book I have ever read in my life.I did expect a lot more towards the end though

 • Jain John K

  i want to read this novel now

 • Aashna Jeevan

  manmaranju pokunna nadan shilikakum kerala thanimayilekkum oru thirinju nottam

 • Deepu George

  A beautiful story of life, growth and sweet revenge. MT classic

 • Basheer Kuzhikkandathil

  എം.ടി യുടെ കൃതികളില് വായിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നോവലാണ് അര നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാലുകെട്ടെന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ നോവല്‍. അപ്പുണ്ണി എന്ന ഹൃദയസ്പര്‍ഷമായ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സഞ്ചാരത്തെ ' [...]

 • Vipin Vinayakan

  The story of a fruedal Nair family. The Valuvanadan(southern Malabar) story tells about an era of Kerala.

 • Sachith Parameswaran

  Great work with simple words

 • Ganga

  Good one.

 • Robins

  A must read for any Malayalee

 • Lekshmi Mridula

  Book #2 of the year. Needless to say,what a beautiful read.Born into difficult circumstances,this master piece by Kerala's favourite writer M.T.Vasudevan Nair, chronicles the journey of Appunni from his boyhood days steeped in poverty and hardships to manhood ,a life he builds on his own hard work and overcoming the tragedies of his situation. 'Naalukettu' - roughly meaning ancestral home - is a retelling of the erst while Kerala Nair way of life,of family feuds and the decay of the matrilineal [...]

 • Rajeev

  dfadfb

 • Amritha Mohan

  It is difficult to comment on the work of the great M.T because it is a reflection of the society. The characters and the setting still haunts Once I finished the book, I closed it and sat still for some time Utterly satisfied and content Lucky to read this masterpiece !

 • Maneesh B

  Great novel by M T about the world of Appunni lived in the 40s or 50s of the last century.Its a tale set on the premises of a naaalukettu - during its prominence and in its degradation.The classic novel clearly describes the tale of one of the numerous Nair feudal families that degraded during that social renaissance period Kerala witnessed. One can see the reversal of the protagonist's fate during his life. Great narration by the great author

 • Harsh Gopal

  A simple story of a young boy and his family related problem upto his childhood. MT's skill for writing is unmatchable. he explains the characters in a way that he makes you beleive that they are nothing less than real. the village of Kudallur by the end of the book will feel like a place where you had spent most of your life in. JUST AWESOME!! I'm blessed to read something like this and feel proud to be a Malayali!

 • Sreenath Prem

  MT is one of those writers who is able to draw a true and raw picture of life through his books. No other writer has been able to portray, so vividly, the society structure of feudal Kerala in the beginning of the century. A society that had a lot of complex relationships and which was brutal to the oppressed. Nalukettu aptly captures the frustrations and the innocence of a kid who was born into an ostracised mother. This book has a simple narration style that is so characteristic of MT.

 • Darsana

  A beautiful novel, that brings back the nostalgia about your village and the persons u see around you. Gives a clear picture on the generation who moved from joint family to nuclear family, from village to cities and thus seen many broken down "tharavadu". When I read the book, I couldn't agree to author, when the hero forgives and gets help from the person who killed his father. But now I have the maturity to understand his feelings, now I understand what life is!!

 • Santhosh V krishnan

  I Liked:This is my second M T Vasudevan Nair novel. All my prejudice and negative thoughts after reading the first novel (Asuravithu) were washed away by this one. Narrating a story might be easier but taking the reader to the time, place, nature, language, season, characters. can be done only if each of these are conceived by an author in its minute form.My Alternate Thoughts:

 • Vasudha Vasudevan

  ഒരുപാടിഷ്ടായിഇപ്പോളും മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു അപ്പുണ്ണിയും വടക്കേപ്പാട്ട് തറവാടും ആ നാലുകെട്ടിനുള്ളില്‍ തന്റെ ഏകാന്തത നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങള്‍ തള്ളി നീക്കിയിരുന്ന അപ്പുണ്ണിയുട [...]

 • Treez Mathew

  One of the earliest books on Kerala,its traditions,family stories and the like. But what keeps Naalukettu different is the way an ancient architecture type is brought in the book and weaved in the storyline. Not just malayalis but anyone can read it. Its a simple story of human love,jealousies,pure emotions,raw observations and some old time charm.

 • Kanchan Shine

  A lovely book. It tells the story of a traditional Malayalam family, its fights and the struggle of Appuni. The story flows smoothly across pages, the descriptions are beautiful it sticks to the point without wavering into unnecessary twists.

 • Jithin Rajan

  എം.ടി പുസ്തകങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം കുട്ടികാലത്തെ തുടങ്ങിയതാണ്, അതിനും നെഞ്ചോടു ചേര്ത് വച്ചിരികുന്നു ഞാൻ. എല്ലാ ഏകന്തതൈക്കുംവിരാമം ഇടുന്നുതായിരുനു ഓരോ പുസ്തകവും, കന്ന്ന്നീര്തുള്ളികളാൽ നന [...]