پیغمبر دزدان by محمدابراهیم باستانی پاریزی Online

پیغمبر دزدان
Title : پیغمبر دزدان
Author :
Rating :
ISBN : 9644051157
Language : English
Format Type : None
Number of Pages : 768

Amazing ePub, پیغمبر دزدان By محمدابراهیم باستانی پاریزی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book پیغمبر دزدان, essay by محمدابراهیم باستانی پاریزی. Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you. None


پیغمبر دزدان Reviews

 • Ahmad Sharabiani

  Paygambar -e Dozdan, Bastani Pariziتاریخ نخستین خوانش: ماه سپتامبر سال 1972 میلادیعنوان: پیغمبر دزدان؛ عنوان دیگر: نبی السارقین؛ نویسنده: محمدابراهیم باستانی پاریزی؛ کرمان، 1324؛ چاپ دیگر: 1330؛ موضوع: شعر و نامه های نویسندگان ایرانی قرن سیزده هجری قرن 19 مشیخ محمدحسن زیدآبادی، یا در برخی منابع: شی [...]

 • Maud Bayat

  ۱۶= بیان حال پیغمبر دزدانمن که پیغمبر دزدان «علی آبادم» میکنم دزدی و از کرده ی خود دلشادمعلم وحلم و ورع و زاهدی وتقوی راآنچه جز مهر علی بود، به دزدان دادمدر ازل خواست دلم، دزد نباشم هرگزچکنم؟ کار دگر یاد ندادم استادم«حسنی» بودم و فردوس برین جایم بوددزدی آورد در این دیر خراب آب [...]

 • Pooneh

  تعريف اين كتاب را زياد شنيده بودم. حدود پنجاه صفحه از آن را خواندم. اما افسوس! دريغ از سر سوزني كشش براي ادامه!

 • Ameer

  سعی بسیار لازم است تا بتوانی خود را به دیگران در مرتبه ی پیغمبری بقبولانی. از این دید پیغمبر دزدان شایسته ی ستایش است. و بیش از آن تلاش آقای پاریزی در به تصویر کشیدن این بخش جذاب از تاریخ کشور ایران

 • Maryam

  nathing