مگی by Vivian Breck محمد رضا شریفی صادقی وحید فریدفر Vivian Gurney Breckenfeld Online

مگی
Title : مگی
Author :
Rating :
ISBN : 9645548195
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 341

خلاصه داستانحکایت شوریدگی دختری جوان که به آداب و رسوم اشرافی خانواده اش در سانفرانسیسکو پشت پا میزند و با همسر خود راهی طبیعت وحشی کوهستانهای مکزیک میشود. مگی، این دختر نازپرورده، در سرزمینی بدوی برای ذهن هوشمند و وجود پر نشاط خود فرصتی مییابد تا قابلیتها و استعدادهای پنهان خود را عرضه کند.مگی، در نبود شوهرش، اداره ی معدن او را به عهده میگیرد، از پس راهزنان شرور بر میآید،خلاصه داستانحکایت شوریدگی دختری جوان که به آداب و رسوم اشرافی خانواده اش در سانفرانسیسکو پشت پا می‌زند و با همسر خود راهی طبیعت وحشی کوهستان‌های مکزیک می‌شود. مگی، این دختر نازپرورده، در سرزمینی بدوی برای ذهن هوشمند و وجود پر نشاط خود فرصتی می‌یابد تا قابلیت‌ها و استعدادهای پنهان خود را عرضه کند.مگی، در نبود شوهرش، اداره ی معدن او را به عهده می‌گیرد، از پس راهزنان شرور بر می‌آید، یکه و تنها به نجات اهالی منطقه در برابر بیماری واگیردار خطرناکی برمی‌خیزد.اما ...


مگی Reviews