موسیقی ایرانی by روح الله خالقی Online

موسیقی ایرانی
Title : موسیقی ایرانی
Author :
Rating :
ISBN : null
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 120

درباره کتاب موسیقی ایرانی، نوشته روح الله خالقیروح الله خالقی که خود از اساتید بنام موسیقی ایرانی است، در گذاری کوتاه، طی 120 صفحه، مروری بر نکات و ویژگی ها و ریشه های موسیقی ایرانی دارد.در این کتاب از موسیقی و موسیقی دانان دوران هخامنشی و ساسانی تا زمان حیات نگارنده آن، اطلاعات مفیدی ارائه شده است. از آن دست می توان به نام موسیقی دانان دوره های مختلف، وضعیت موسیقی در جامعدرباره کتاب موسیقی ایرانی، نوشته روح الله خالقیروح الله خالقی که خود از اساتید بنام موسیقی ایرانی است، در گذاری کوتاه، طی 120 صفحه، مروری بر نکات و ویژگی ها و ریشه های موسیقی ایرانی دارد.در این کتاب از موسیقی و موسیقی دانان دوران هخامنشی و ساسانی تا زمان حیات نگارنده آن، اطلاعات مفیدی ارائه شده است. از آن دست می توان به نام موسیقی دانان دوره های مختلف، وضعیت موسیقی در جامعه در دوره های مختلف، روش های علمی در پرداخت موسیقی در ایران، مقایسه آنچه در موسیقی ایران جاری بوده با نمونه های غربی، معرفی و بررسی برخی آلات موسیقی مورد استفاده در ایران و البته بسیاری نکات ارزشمند دیگری که در این کتاب مرور شده اند.گزیده کتابگفته های نظامی بخصوص منظومه خسرو وشیرین او، از نظر موسیقی قابل دقت است زیرا در این داستان چند مجلس از سرود گفتن نکیسا و نوازندگی باربد را بنظم آورده و سی لحن وی را ذکر کرد و برای هر یک بیتی ساخته و نام الحان را هم بترتیب زیر آورده است:گنج بادآور-گنج کاو-گنج سوخته-شادروان مروارید-تخت طاقدیس-ناقوسی-اورنگی-حقه کاوس-ماه بر کوهان-مشک دانه-آرایش خورشید-نیمروز-سبز در سبز-قفل رومی-سروستان-سروسهی-نوشین باده-رامش جان-نوروز-مشکویه-مروای نیک-شبدیز-شب فرخ-فرخ روز-کبک دری-نخجیرگان-کین سیاوش-کین ایرج-باغ شیرینپ.ن. ظاهرا این کتاب پس از مرگ روح الله خالقی، بازنشر شده. احتمالا این کتاب همان سرگذشت موسیقی ایران تالیف روح الله خالقی می باشد.پ.ن. نسخه مطالعه شده چاپ سال 1364 می باشد.


موسیقی ایرانی Reviews

  • Mahdi Balali

    درباره کتاب موسیقی ایرانی، نوشته روح الله خالقیروح الله خالقی که خود از اساتید بنام موسیقی ایرانی است، در گذاری کوتاه، طی 120 صفحه، مروری بر نکات و ویژگی ها و ریشه های موسیقی ایرانی دارد.در این کتاب از موسیقی و موسیقی دانان دوران هخامنشی و ساسانی تا زمان حیات نگارنده آن، اطلاعا [...]